نوشتن cover letter برای ژورنال

نوشتن cover letter برای ژورنال

نوشتن cover letter برای ژورنال یکی از گام‌های اساسی برای پذیرش مقاله شما در ژورنال‌های معتبر علمی است.

دلیل نوشتن cover letter برای ژورنال

cover letter که به مجله انتخابی خود می‌فرستید نحوه تأثیرگذاری شما و مقاله شما است. و شما می‌خواهید اولین تاثیر خوب را داشته باشید.
می‌توانید از cover letter خود برای توصیف مطالعه خود، اهمیت آن و دلیل جالب بودن آن برای خوانندگان مجله استفاده کنید. همچنین فرصتی برای دادن اطلاعات واقعی به مجله – به عنوان مثال. تضاد منافع و توافق نویسنده

در cover letter چه بنویسیم؟

cover letterها به مجلات چندان متفاوت نیستند – همه آن‌ها قالبی مشابه دارند و حتی جملاتی مشابه دارند. همه آن‌ها این بخش‌های اصلی را خواهند داشت:

 • مقدمه – عنوان مقاله و نام نویسندگان
 • شرح مطالعه – مختصر و آسان برای درک
 •  اهمیت آن – چرا مقاله شما برای مجله جالب و خوب است
 •  بیانیه‌ها – در مورد انتشار، توافقات و تضاد منافع
 •  بازبین – در صورت تمایل یا در صورت درخواست، توصیه‌هایی را ارائه دهید

 نکات کلیدی که باید در نوشتن cover letter برای ژورنال به خاطر بسپارید:

 • همیشه قبل از نوشتن در مورد ژورنال تحقیق کنید – آیا آن‌ها دستورالعملی برای cover letter دارند؟
 •  املای نام ویراستار را بررسی و دوباره بررسی کنید
 •  از شخصی بخواهید که cover letter شما را تصحیح کند و در صورت نیاز قبل از ارسال cover letter شما را ویرایش کند
 •  مختصر باشد – cover letter شما نباید بیش از 1.5 صفحه باشد
 •  شما باید نسخه خطی خود را بفروشید نه تنها آن را توصیف کنید
 •  برای نوشتن یک cover letter خوب زمان بگذارید – یک cover letter بد ممکن است به این معنی باشد که مقاله شما هرگز خوانده نمی‌شود.

نمونه نوشتن cover letter برای ژورنال

[Editor’s name]
Editor (check the title used by the journal, sometimes it is Editor-in-Chief)

[Journal name]

[dd Month 20yy]


Dear [Editor’s name],

Please find enclosed our manuscript “[Title] by [Authors], which we would like to be considered for
publication as a [Submission type (usually – full-length paper)] in the [Journal name].


[Brief, easy to understand description of your study, no more than 2 paragraphs. Do not simply copy in your
abstract!]


Our results will be of great interest to the readers of the [Journal name] especially those involved in
[specific area of your study]. [ 2 or 3 clear points about why your study is of interest and use to readers of
the journal e.g. an example of how your results or method could be applied in public health settings. If your
manuscript is not an obvious match for the journal also explain how it can fit the journal’s scope ]

We confirm that this manuscript has not been published elsewhere and is not under consideration in whole
or in part by another journal. All authors have approved the manuscript and agree with submission to the
[Journal name].


The authors declare that they have no conflicts of interest regarding this study.


If you feel that the manuscript is appropriate for your journal, we would like to recommend the following
researchers as potential reviewers for this paper: (choose if you want do this, it is not always compulsory. If you choose
to, include 2 or 3)


1. [Reviewer Name]

[Reviewer address, including intuition and country]

Tel.: +[number including country code]; Fax: +[number including country code]

E-mail address: [ xxxxx@xxxxxx.xx (use their work email not a personal one)]


2. [Reviewer Name]

[Reviewer address, including intuition and country]

Tel.: +[number including country code]; Fax: +[number including country code]

E-mail address: [ xxxxx@xxxxxx.xx (use their work email not a personal one)]


3. [Reviewer Name]

[Reviewer address, including intuition and country]

Tel.: +[number including country code]; Fax: +[number including country code]

E-mail address: [ xxxxx@xxxxxx.xx (use their work email not a personal one)]


Thank you for your consideration of this manuscript. We look forward to hearing from you at your earliest
convenience.

Yours sincerely,


[Your name]


Faculty of Tropical Medicine,

420/6 Ratchawithi Road,

Bangkok 10400,

Thailand


Email: [xxxxxxxxx]@mahidol.ac.th

Tel: +66 2 [xxx xxxx] ext. [xxxx]

Fax: +66 2 [xxx xxxx]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *