دانلود رایگان کتاب پزشکی مجازی

سلامت یکی از مهم‌ترین مقولهﻫﺎی زﻧﺪگی ﺑﺸﺮ اﺳﺖ و از ارﻛﺎن ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﺴﻮب میﺷﻮد. اﻣﺮوزه ﺑﺎ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ روز اﻓﺰون ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت زﻣﻴﻨﻪ ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. یکی از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﺳﻴﺎر میﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ وﻳﮋگی اﺻلی آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ اﻧﻮاع ﺧﺪﻣﺎت در ﻫﺮ زﻣﺎن و در ﻫﺮ ﻣﻜﺎن میﺑﺎﺷﺪ….

آنچه در این کتاب می‌خوانید:

تعریف پزشکی از راه دور

مشکلات و موانع

فناوری اطلاعات در پزشکی

سلامت سیار

پزشکی مجازی در کشورهای مختلف

زیرساخت پزشکی مجازی در ایران

ابزار مورد استفاده

زیرساخت‌های فنی

بسترهای ارتباطی

تجهیزات سخت‌افزاری

معرفی برخی تجهیزات پزشکی قابل استفاده در پزشکی مجازی

نسخه الکترونیکی

امضای الکترونیکی

فرمت: pdf

حجم فایل: 521KB

لینک دانلود رایگان کتاب پزشکی مجازی:

[email-download-link namefield=”YES” id=”3″]