دانلود مقاله فارسی چالش های امنیتی رایانش مه در حوزه‌ی سلامت

ارسال توسط وب‌رویا در امنیت اطلاعات سلامت, انفورماتیک پزشکی, پژوهشی

دانلود مقاله فارسی چالش های امنیتی رایانش مه در حوزه‌ی سلامت

چکیده
زمینه و هدف: رایانش مه بستری مجازی است که موجبات ذخیره سازی، محاسبه و خدمات شبکه ای بین مراکز داده ابری و ابزارهای نهایی را فراهم می کند. رایانش مه با سیستمهای نظارت فوری حوزه ی پزشکی منطبق است در چنین سیستمهایی حجم انبوه داده از حسگرهای محیطی و زیستی متعددی به دست می آید. از سوی دیگر ساختار باز و توزیع شده ی رایانش مه در برابر تهدیدات امنیتی، آسیب پذیر و ضعیف است. از همین رو هدف این پژوهش شناسایی چالشهای امنیتی رایانش مه در حوزه‌ی سلامت است.
روش بررسی: این پژوهش از نوع آمیخته و کاربردی است که در سه مرحله در بهار 98 انجام گردید. در مرحله ی اول با استفاده از روش تحلیل محتوا، کدهای امنیتی فناوری رایانش مه از بین منابع کتابخانه‌ای شناسایی گردید. در مرحله ی دوم نظر متخصصان فناوری اطلاعات متشکل از 12 نفر شاغل در حوزه ی سلامت با استفاده از روش دلفی ارزیابی گردید. در نهایت با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی، کدهای امنیت رتبه بندی گردید.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش می‌توان اذعان داشت که حملات شبکه و ارتباطات امن، مهمترین چالش های به کارگیری رایانش مه در حوزه ی پزشکی محسوب می شوند؛ به دلیل اینکه گره های شبکه مه معمولاً در نقاط مختلفی با محافظت ضعیف تر مستقر می شوند؛ از همین رو ممکن است با حمله ی بدافزارهای مختلفی روبه رو شوند. در نتیجه سیاستگذاران باید به نقش این چالش ها در پیاده سازی رایانش مه آگاه باشند.
لینک دانلود رایگان مقاله فارسی:

چالش‌های امنیتی رایانش مه در حوزه‌ی سلامت

ارسال دیدگاه