نحوه رفرنس‌دهی در مقاله

اصول وارد نمودن لیست مرجع برای مقاله ژورنالی:

نویسنده یا نویسندگان. نام خانوادگی با حروف اول شروع می‌شود (Author)
سال انتشار مقاله (Year)
عنوان مقاله (به صورت ویرگول منفرد) (Article Title)
عنوان مجله (با حروف کج) (Journal Title)
دوره مجله (Volume)
شماره مجله (Issue)
حدود صفحه مقاله (Pages)

به این مثال توجه کنید:

Gray, L 2018, ‘Exploring how and why young people use social networking sites‘, Educational Psychology in Practice, vol. 34, no. 2, pp. 175-194.