دانلود رایگان مقاله مدلسازی مبتنی بر عامل برای شبیه‌سازی بافت پستان و رشد و گسترش تومور در وضعیتهای مختلف سرطان پستان

ارسال توسط وب‌رویا در پژوهشی, هوش مصنوعی در پزشکی

دانلود رایگان مقاله مدلسازی مبتنی بر عامل برای شبیه‌سازی بافت پستان و رشد و گسترش تومور در وضعیتهای مختلف سرطان پستان

مقدمه: سرطان پستان سرطانی است که از رشد غیرعادی سلول‌های پستان ایجاد میشود. مدل‌سازی و شبیه‌سازی رشد و درمان سرطان پستان میتواند ضمن فراهم آوردن امکان انجام آزمایشها و تحقیقات، زمان و هزینه‌های درمان را از طریق پیش‌بینی برخی موارد کاهش دهد. هدف از پژوهش ایجاد مدلی مبتنی بر عامل برای شبیه‌سازی نمودن بافت پستان و رشد و گسترش تومور در وضعیتهای مختلف سرطان پستان بود.
روش: در این پژوهش از روش مدلسازی و شبیه‌سازی مبتنی بر عامل و مطالعات کتابخانه‌ای استفاده شد. با استفاده از نرم‌افزار NetLogo اقدام به طراحی و مدل‌سازی آناتومی پستان و توسعه مدل با دانش مورد نیاز شد. سپس با توجه به سن بیمار و درجه‌بندی تومور و چگونگی گسترش سلولهای سرطانی، شبیه‌سازی رشد و تکامل وضعیتهای مختلف سرطان پستان در زمانهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. برای اعتبارسنجی مدل، اطلاعات و گزارشهای بالینی مربوط به سن، درجه، سایز و رشد و گسترش تومور تعدادی از بیماران مبتال به سرطان پستان مورد مطالعه و مدنظر قرار گرفت و با خروجی‌های مدل مقایسه شد.
نتایج: آزمایشهای مربوط به تحلیل و اعتبارسنجی مدل نشان داد که مدل توسعه یافته، توانست نتایج نسبتاً قابل قبولی در خصوص رشد تومور پستان و تکثیر سلولهای سرطانی در غدد لنفاوی در وضعیتهای مختلف سرطان پستان به همراه داشته باشد.
نتیجه‌گیری: مدلسازی مبتنی بر عامل میتواند به طور نسبتاً مفید و کارا در شناسایی و تحلیل رفتار سرطان پستان و پیش‌بینی رشد و تکثیر سلولهای سرطانی مورد استفاده قرار گیرد.
لینک دانلود رایگان مقاله:

مدلسازی مبتنی بر عامل برای شبیه‌سازی بافت پستان و رشد و گسترش تومور در وضعیتهای مختلف