دانلود رایگان مقاله داده کاوی به عنوان ابزاری برای شناخت miRNAهای تنظیم کننده بنیادینگی، متاستاز و مقاومت به دارو در سرطان معده

ارسال توسط وب‌رویا در داده کاوی در پزشکی

دانلود رایگان مقاله داده کاوی به عنوان ابزاری برای شناخت miRNAهای تنظیم کننده بنیادینگی، متاستاز و مقاومت به دارو در سرطان معده

چکیده:

سرطان معده پنجمین سرطان شایع در جهان و دومین سرطان شایع در مردان ایرانی است. نرخ سرطان معده در ایران در جمعیت 10000 نفری به ترتیب در مردان و زنان 18.7% و 11.1% است. از مشکلات بیماران مبتلا به سرطان معده، عدم پاسخ مناسب به درمان، ایجاد مقاومت دارویی و نیز گسترش و متاستاز سلول‌های سرطانی در بدن بیمار بوده که منجربه افزایش میزان مرگ در این بیماری می‌شود.
 لینک دانلود رایگان مقاله:

داده کاوی به عنوان ابزاری برای شناخت miRNA های تنظیم کننده بنیادینگی، متاستاز و مقاومت به دارو در سرطان معده