دانلود مقاله فارسی مجموعه حداقل داده‌های نرم‌افزار آموزشی خود مراقبتی بیماران مبتال به سیروز کبدی

ارسال توسط وب‌رویا در انفورماتیک پزشکی, پزشکی, پژوهشی, داده کاوی در پزشکی

دانلود مقاله فارسی مجموعه حداقل داده‌های نرم‌افزار آموزشی خود مراقبتی بیماران مبتال به سیروز کبدی

مقدمه: سیروز کبدی در چند سال اخیر در کشورهای آسیایی رشد قابل توجهی داشته است. بـا ایـن وجـود، ابـزاری بـرای گـردآوری داده‌هـای سیروز کبدی ایجـاد نشـده اسـت. هـدف ایـن مطالعـه طراحـی حداقـل مجموعـه داده بـرای بیماری سیروز کبدی اسـت.
روش: این مطالعه مقطعی در زمستان 1396 با همکاری 16 نفر از متخصصین کبد بیمارستانهای حضرت رسول (ص) و فیروزگر تهران انجام گردید. ابزار پژوهش پرسشنامه‌ای محقق ساخته بود. به منظور روایی پرسشنامه از روش اعتبار محتوا و به منظور پایایی آن از روش آزمون- بازآزمون استفاده شد (0/84=r .) تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 انجام گردید.
نتایج: حداقــل مجموعــه داده در پنج دسته داده دموگرافیک، بالینی، علائم بیماری، توصیه‌های غذایی، توصیه‌های عمومی، داروها و یادآورها سازماندهی شـد. داده‌های دموگرافیک شامل 15 عنصر، بالینـی 2۷ ،علائم بالینی 9 ،توصیه‌های غذایی ۷ بخش و 14 عنصر، توصیه‌های عمومی متشکل از ۷ بخش و 12 عنصر و داروها و یادآورها نیز متشکل از 2 بخش و 12 عنصر بود.
نتیجه‌گیری: با توجه به اهمیت داده و اطلاعات در خودمراقبتی بیماران سیروز کبدی و نقشی که نرم افزارها میتوانند در جمع‌آوری و به اشتراک‌گذاری داده با پزشک و همچنین کاهش مراجعات به بیمارستان داشته باشند، توجه به حداقل داده بیماران مبتال به سیروز کبدی ضروری میباشد.
لینک دانلود رایگان مقاله فارسی:

مجموعه حداقل دادههای نرمافزار آموزشی خود مراقبتی بیماران مبتلا به سیروز کبدی

فعلا امکان ارسال دیدگاه برای این پست وجود ندارد.